ZÁKON Č.382/2004 Z.z. O ZNALCOCH, TLMOČNÍKOCH A PREKLADATEĽOCH

Zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch upravuje znaleckú, tlmočnícku a prekladateľskú činnosť.
Overený preklad môžu zhotoviť iba Ministerstvom spravodlivosti menovaní prekladatelia. Títo odborne vzdelaní profesionáli musia zložiť prísahu, že budú čestne a svedomito vykonávať svoju prácu.
Overený preklad musí dodržať určitú formu. Prekladateľ komentuje i používanie pečiatok, podpisy, záznamy rukou a pod. K prekladu patrí prekladateľská doložka, v ktorej prekladateľ potvrdzuje správnosť a úplnosť prekladu daného textu. V doložke je tiež uvedené, či bol preklad vyhotovený na základe originálu, overenej kópie alebo kópie. Nasleduje podpis a odtlačok pečiatky prekladateľa. Preklad je zopnutý s kópiou predlohy a obyčajne zviazaný notárskou šnúrou vo farbách krajiny.
Doklad sa odovzdáva v origináli, overenej kópii alebo kópii. Dokument môžete priniesť osobne, zaslať doporučene poštou, či poslať emailom.