VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY


  1. Rozsah platnosti a uzavretie zákazky Všeobecné obchodné podmienky(VOP) platia medzi prekladateľkou Mgr. Jana Toppi-Kollarova a zadávateľom.
  2. Služby a rozsah prekladateľskej zákazkyPreklad starostlivo vyhotovím podľa princípov primeraného prekladateľského vzdelania. Zadávateľ dostane zmluvne dohodnutý preklad.
  3. Dodacie podmienky Dodacie podmienky sa stanovia podľa najlepšieho vedomia a svedomia a rozumie sa nimi približný termín dodania prekladu. Preklady vždy posielam zákazníkom doporučene poštou.
  4. Odstránenie nedostatkov Prekladateľ má právo odstrániť nedostatky v preklade. Zadávateľ má taktiež právo požadovať odstrániť nedostatky v preklade. Zadávateľ si môže uplatniť právo v primeranej lehote (do 10 dní ) s uvedením konkrétneho nedostatku.
  5. Platobné podmienky Faktúru je nevyhnutné uhradiť do 20 (dvadsiatich) dní od vyhotovenia vyúčtovania. Po uplynutí lehoty na zaplatenie ide o omeškanie platby, bez potreby upomienky.
  6. Zodpovednosť Prekladateľ ručí v prípade hrubej nedbanlivosti a úmyslu.
  7. Diskrétnosť, zachovávanie tajomstva, povinnosť mlčanlivosti Doručené osobné údaje zákazníkov a informácie spracovávam veľmi diskrétne.
  8. Aplikovateľné právo/príslušnosť súdu V ostatných prípadoch platia ustanovenia záväzkového práva Švajčiarskej konfederácie. Príslušnosť súdu je Scuol, Švajčiarsko.
  9. Autorské práva Táto webová stránka je chránená autorským právom. Akékoľvek použitie, uloženie, zmena alebo reprodukcia textov, obrázkov je bez predchádzajúceho písomného súhlasu autora stránky zakázaná.