ÚRADNÉ PREKLADY

V súčasnosti poskytujem profesionálne tlmočnícke a prekladateľské služby z/do jazyka nemeckého a budem rada, ak i Vy využijete moje služby. Teším sa na budúcu spoluprácu!
Preklady úradných dokumentov a iných oficiálnych dokumentov:

 • vysokoškolský diplom, dodatok k diplomu
 • maturitné vysvedčenie
 • vysvedčenia
 • certifikáty
 • rodný a úmrtný list
 • sobášny list
 • výpis z obchodného registra
 • výpis z registra trestov
 • potvrdenie o trvalom pobyte, o štátnom občianstve
 • pracovná zmluva, potvrdenie o zamestnaní
 • pracovný posudok
 • daňové priznanie
 • čestné vyhlásenie
 • potvrdenie z poisťovne – evidencia, práceneschopnosť
 • súdne rozhodnutie – rozsudok o rozvode, určenie otcovstva