ODBORNÉ PREKLADY

Stále častejšie a bežnejšie sú obchodné a profesionálne kontakty medzi kultúrami spôsobené globalizáciou a tým aj medzinárodnou mobilitou pracovnej sily sú toho dôkazom. Aby sme komunikovali efektívne medzi kultúrami, musíme dodržiavať základné prvky interkultúrnej komunikácie a nadobudnúť interkultúrnu kompetenciu, ktorá je základom efektívnej komunikácie. Veľké medzinárodné podniky si nechávajú vyhotoviť preklady rôznych interných a externých dokumentov. Každý zahraničný trh má nielen špecifické hospodárske, ale aj sociokultúrne vlastnosti.
Pri preklade odborných textov sa vyžaduje všestranné myslenie, rýchle porozumenie, výborné kompetencie vo vyhľadávaní odborenej terminológie a používanie správnych terminologických výrazov.

Pár príkladov marketingových prospektov, ktoré prekladáme:
Preklady brožúr cestovného ruchu
Preklady informačných prospektov
Preklady produktových prospektov
Preklady Power-Point prezentácií