OVEROVANIE DOKUMENTOV URČENÝCH DO ZAHRANIČIA

APOSTILLE

Je overenie podpisu a odtlačku pečiatky na verejnej listine za účelom jej použitia v niektorom zo štátov, ktorý je zmluvnou stranou Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín z 5. októbra 1961 (tzv. Haagský dohovor).
Hodnovernosť verejnej listiny (rodný list, sobášny list, rozhodnutie, znalecký posudok, vysvedčenie, ...) potvrdí podľa Haagského dohovoru prislušný tzv. "apostilný" orgán v krajine, v ktorej bola listina vystavená, zvláštnym osvedčením - apostillou.
Slovenské orgány príslušné podľa článku 6 Haagskeho dohovoru vydávať osvedčenia „APOSTILLE“ (Oznámenie MZV SR č. 501/2007 Z. z.):

 
  • 1. Krajské súdy SR - verejné listiny vydané okresnými súdmi, notármi alebo sudnými exekútormi v územnom obvode krajského súdu pre listiny, ktorých správnosť osvedčili, alebo na ktorých osvedčili pravosť podpisu, ako aj pre preklady vyhotovené prekladateľmi, alebo posudky vyhotovené znalcami
  • 2. Ministerstvo spravodlivosti SR - ostatné justičné listiny neuvedené v bode 1
  • 3. Ministerstvo vnútra SR - Verejné listiny vydané v jeho rezorte s výnimkou listín uvedených v bode 7
  • 4. Ministerstvo školstva SR - Verejné listiny vydané v jeho rezorte (vysvedčenia, diplomy, …)
  • 5. Ministerstvo zdravotníctva SR - Verejné listiny vydané v jeho rezorte
  • 6. Ministerstvo obrany SR - Verejné listiny vydané v rezorte Ministerstva obrany SR
  • 7. Okresné úrady
  • a) matričné doklady (okrem rozhodnutí o osobnom stave)
  • b) verejné listiny vydané orgánmi samosprávy
  • 8. Ministerstvo zahraničných vecí SR - Všetky ostatné verejné listiny vydané v SR (register trestov, doklady vydané MH SR, obch. komorami, daňovými úradmi, výpisy z katastra, certifikáty vyd. ŠÚ pre kontrolu liečiv a pod.)